Pic-คณะ
Pic-คณะ2
623721
Pic-คณะ3
Pic-คณะ4
previous arrow
next arrow

การเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรียนเกี่ยวกับอะไร

ติดตามได้ใน facebook

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบเพาะปลูกอัตโนมัติ

โดรนเพื่อการเกษตร

เกษตรอัจฉริยะ

การออกแบบและ
สร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลเกษตร

การแปรรูปผลผลิตเกษตร

การออกแบบโครงสร้าง
อาคารเกษตร

การสำรวจและการชลประทาน

การฝึกปฏิบัติงาน

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

รายวิชาบังคับก่อนจบการศึกษา

สหกิจศึกษาในต่างประเทศ

สหกิจศึกษาในประเทศ

โครงงานวิศวกรรม

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ในสาขาเครื่องกล