บุคลากร

คณาจารย์

รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

ประธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

ผศ.ดร. นำพร ปัญโญใหญ่

รองประธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

อ. พิสุทธิ์ กลิ่นขจร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

อ.ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

ผศ.ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย

เลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

รศ.ดร. สุเนตร สืบค้า

ประธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

ผศ.ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

รองประธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

ผศ.ดร.ทิพาพร คำแดง

เลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV

ผศ.ดร. ฐิตินันท์ รัตนพรหม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมเษตร

CV
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสุนทรี หาญพรหม

พนักงานธุรการ

CV

นางจีราพร ทิพย์เนตร

นักวิชาการศึกษา

CV

นายประพันธ์ จิโน

วิศวกรโลหการ

CV

นายประถม พิชัย

พนังงานห้องปฏิบัติการ

CV

นายพงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

CV