หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ          102 หน่วยกิต

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) วิชาเอกบังคับ   11 หน่วยกิต

(2) วิชาเอกเลือก    13 หน่วยกิต

(3) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต

ปรัชญาหลักสูตร

ปรัชญาหลักสูตร

      ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรให้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

      ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเกษตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร Program Learning Outcomes

PLO1 สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา งานด้านวิศวกรรมเกษตร โดยอาศัย หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียน โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้

PLO2 สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหา ทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพ  วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรม ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในงานด้าน วิชาชีพ

PLO3 สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือ โครงการด้วยการออกแบบ พัฒนา หรือการวิจัย

PLO4  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล

PLO1 มีความสามารถและทักษะในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง เป็นระบบในเชิงตรรกะเหตุผล

PLO2 ประยุกต์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ พัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรได้ อย่างเหมาะสม

PLO3 บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร

PLO4 สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม (Innovation) การเกษตรสมัยใหม่ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย