หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ          102 หน่วยกิต

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1) วิชาเอกบังคับ   11 หน่วยกิต

(2) วิชาเอกเลือก    13 หน่วยกิต

(3) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต